AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN "GOLSE GENEN"

Achternaam
Voorvoegsel
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres (Straatnaam en nummer)
Postcode
Woonplaats
Land
Banknummer (IBAN) (voor automatische Incasso)*)
Email
Kies zelf uw wachtwoord
Website
Geslacht Man Vrouw
Telefoonnummer
*) Het banknummer hoeft vooralsnog niet ingevuld te worden, omdat de automatische incasso nog niet aktief is!
Hij/zij meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van de genealogievereniging "Golse Genen" tegen een contributie van 18 euro per jaar. Leden die buiten de EU (Europese Unie) wonen zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
Hij/zij verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de "Disclaimer", alsmede van de statuten van de vereniging en van de voorwaarden welke aan het lidmaatschap verbonden zijn.
Hij/zij zal de verschuldigde contributie meteen overmaken naar ABN-Amrobank Goirle, NL08 ABNA 0819 0029 41 t.n.v. Golse Genen te Goirle.
Na ontvangst van dit bedraqg zal uw lidmaatschap geactiveerd worden

Hoeveel contributie dient er bij aanmelding voldaan te worden?
Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar
De contributie is verschuldigd per vooruitbetaling
Voor leden die in de loop van een kalenderjaar lid zijn geworden gelden de volgende regels voor de contributie:
Leden die zich in de eerste drie kwartalen van een kalenderjaar hebben aangemeld dienen voor de resterende maanden 1,50 per maand te betalen, ingaande op de eerste dag van de maand waarin ze zich hebben aangemeld.
Leden die zich gedurende het vierde kwartaal hebben aangemeld, zijn bij aanmelding de contributie over het volgende jaar verschuldigd vermeerderd met 1,50 per maand voor de resterende maanden van het jaar van aanmelding, ingaande op de eerste dag van de maand van aanmelding Gezinsleden betalen slechts 9,-- per jaar contributie.
Omdat de bankkosten in landen buiten de EU (Europese Unie) vaak exorbitant hoog zijn kunnen leden uit deze landen gratis lid worden.